หมอกเกิดขึ้นได้อย่างไร

วิทยาศาสตร์ ความรู้รอบตัว
 การทดลองทางวิทยาศาสตร์

การเกิดหมอก..หมอกเกิดขึ้นได้อย่างไร 

วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์
 
1.ขวดแก้วปากกว้างพร้อมฝา
2.ไม้ขีดไฟ
3.น้ำ
4.น้ำแข็งก้อน
 
วิธีการทดลอง
1.รินน้ำเล็กน้อยลงในขวดแก้ว ปิดฝาแล้วเขย่า เพื่อให้อากาศภายในขวดทุกส่วนสัมผัสกับน้ำ เทน้ำที่เหลือออก
2.จุดไม้ขีดไฟ แล้วใส่ลงในขวด เมื่อไฟดับ ให้ปิด ปากขวดด้วยฝา
3.วางน้ำแข็งบนฝา สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นภายใน

ผลการทดลอง ทางวิทยาศาสตร์
เราจะเห็นภายในขวดมีลักษณะคล้ายหมอก การที่ให้อากาศ ภายในขวดสัมผัสน้ำจะทำให้อากาศภายในมีไอน้ำ การจุดไม้ขีดไฟจะช่วย ให้ไอน้ำในขวดอุ่นขึ้นเล็กน้อย เมึ่อไอน้ำสัมผัสกับอากาศที่เย็นกว่า ก็จะ กลั่นตัวเป็นหยดน้ำเล็กๆอยู่กันหนาแน่น มองเห็นลักษณะเป็นควันจางๆ และที่เราเห็นนั่น ก็คือ หมอกนั่นเอง
ที่มา : http://www.ipst.ac.th/Activity_PrimarySci/science-p/main-sci-p.html